Welkom op onze site.

Op deze site presenteren we de resultaten van een familie onderzoek waarmee we in 1999 zijn begonnen. De gegevens van overleden familieleden zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De levende familieleden zijn ook opgenomen in de database maar zijn alleen toegankelijk voor ingelogde bezoekers. Niet ingelogde bezoekers zien dan de melding "Levend".
Wil je ook inloggen vraag dan even een account aan.
Met het menu hiernaast kunt je zoeken naar informatie of bladeren door de beschikbare informatie.
De site presenteert informatie over meer dan 1200 personen en bevat meer dan 140 foto's, 140 documenten, 50 bidprentjes en 160 krantenknipsels.
In de afgelopen jaren zijn we door ruim 140 mensen geholpen bij het vergaren van deze informatie. We zijn voor het succes van deze site dus afhankelijk van de medewerking van onze bezoekers.

Ook uw hulp is hard nodig
Om te voorkomen dat waardevolle archiefstukken vergeten of verloren raken gaan zijn nog steeds op zoek naar meer informatie. Wil je ons hierbij helpen? Neem dan contact met ons op via de link "contact" in het menu. Je kunt op diverse manieren helpen. Je zou kunnen helpen met het zoeken naar:

 • Informatie over geboorte-, doop- huwelijks- scheidings- en overlijdensdata en locaties.
 • Informatie over adressen, geloofsovertuiging en beroepen van personen uit de stamboom.
 • Documenten, brieven,ansichtkaarten en bidprenten.
 • Foto's van personen en graflocaties.
 • Krantenknipsels en andere media uitingen zoals geluidsfragmenten en filmbeelden .
 • Autobiografische werken zoals dagboeken, aantekenschriften en pozëie albums.
 • Anekdotes en verhalen van waar onze familie vermoedelijk vandaan komt.


Beschikt je zelf niet over informatie? Dan kunt je ook helpen door op verjaardagen en andere familie bijeenkomsten deze site te noemen. Of door ons in contact te brengen met mensen die wel beschikken over informatie. Indien je contact wilt hebben met een, het oog verloren, oude vriend, neef of nicht neemt u dan ook gerust contact met ons op. We treden dan op als intermediair en vragen vooraf toestemming aan de gezochte persoon. We hebben in de loop van jaren veel mensen met elkaar in contact gebracht.

Welcome to our site.

On this site we present the results of a family research that we started in 1999. The data of deceased relatives are freely available to all.
The living relatives are also included in the database but are only accessible to logged-in visitors. Unlisted visitors see the message "Living".
If you would like to login please use the link Register for a user account.
The menu on the left side of this page allows you to search for information or browse the available information.
The site presents information about 1200+ people and contains over 140 photos, 140 documents, 50 banners, 160 newspaper clips and 100+ Facebook accounts.
Over the past few years, we have been helped by more than 140 people gathering this information. For the succes of this site we dependent on the cooperation of our visitors.

Your help is needed
To prevent valuable archives from being forgotten or lost, we keep searching for more information. Do you want to help us? Then contact us via the "contact" link in the menu. You can help in a variety of ways. You could help with searching for:

 • Information on birth, baptismal divorce and death data and locations.
 • Information about addresses, beliefs and occupations of persons from our family tree.
 • Documents, letters, postcards and banners.
 • Photos of people and headstones.
 • Newspaper clippings and other media expressions like sound clips and movie footage.
 • Autobiographical works such as diaries, captions and poetry albums.
 • Anecdotes and stories from which our family probably comes from.

In case you don't have any information you can still help by mentioning this site on birthdays and other family gatherings. Or by contacting us with people who have information. If you want to get in touch with a, the lost eye, old friend, nephew or niece, please feel free to contact us. We then act as an intermediary and ask the requested person in advance. Over the years, many people have been in contact with each other.